Søg
auning by
auningBy Museum
auning sport

Hovedgeneralforsamling i AIF 27. august

Skrevet af: AuningSport.dk

Auning Idrætsforening indkalder til Hovedforeningens ordinære generalforsamling d. 27/8-2020 kl. 19.00 i AIK

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen

6. Valg af 3 medlemmer 2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år (I 2020 valg af formand)

7. Valg af 1 intern revisor for 2 år

8. Valg af 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år til AIF-hallernes fondsbestyrelse

9. Eventuelt


Forslag til dagsordenen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 13/8 på auningif.formand@gmail.com.


Under punkt 4 stiller Hovedbestyrelsen forslag om vedtægtsændring, således at punkt 8 i GFs dagsorden fremover udgår. 

Begrundelse: AIF-hallernes Fondens vedtægter er væsentligt ændret, og derfor vil årlig valghandling på AIFs generalforsamling være irrelevant.


Af corona-hensyn og hensyn til forplejning bedes alle deltagere tilmelde sig: senest den 24/8 på auningif.formand@gmail.com


Vel mødt 

 

Siden er sidst opdateret:12. December 2017