Søg

AIF indkalder til den ordinær generalforsamling 2019

Skrevet af: AuningSport.dk

Forslag til dagsordenen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før (28/2) og endelig dagsorden med bilag sættes på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.Dagsordenen har som minimum følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen
6. Valg af 3 medlemmer. 
    2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år 
    (I 2019 valg af næstformand og hovedkasserer)
7. Valg af 1 intern revisor for 2 år
8. Valg af 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år til AIF-hallernes fondsbestyrelse
9. Eventuelt

Fremmødte medlemmer over 14 år, forældre til medlemmer under 15 år samt æresmedlemmer har stemmeret – dog således at ingen har mere end 1 stemme.

Alle er valgbare til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være over 18 år, og de må ikke være fra samme husstand.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen 

Siden er sidst opdateret:12. december 2017